اندیشکده طنین انتظار

منتظران مصلح خود باید صالح باشند

مدیریت کشور و شهر خود را به با سوادها بسپاریم

مدیریت کشور

مدیریت کشور

اندیشکده طنین انتظار – مدیریت کشور و شهر خود را به با سوادها بسپاریم – نویسنده محمد عموزاده آرانی

مفهوم سواد در قرن گذشته، تغییرات بسیاری کرده است .
در جدید ترین تعریف جدیدی که یونسکو ارایه داده ، با سوادی : ” توانایی «تغییر» است و با سواد کسی است که بتواند با آموخته‌هایش، تغییری در زندگی خود ایجاد کند و آن را به محیط پیرامون خود به خوبی انتقال دهد .”
سازمان ملل هم در دهه دوم قرن ۲۱، در مفهوم سواد تغییر ایجاد کرد که در آن تعریف ، به طور کامل ماهیت سواد تغییر یافت و در آن مهارت‌هایی اعلام شد که داشتن این توانایی‌ها و مهارت‌ها مصداق باسواد بودن قرار گرفت.
بدین ترتیب شخصی که در یک رشته دانشگاهی موفق به دریافت مدرک دکترا می شود، حدود ۵ درصد با سواد است و در صورتی که مهارت‌ها و دانش آموخته شده یک فرد باعث ایجاد تغییر معنادار در زندگی او و زندگی پیرامون او شود، آن گاه می توان گفت این فرد، انسانی با سواد است.
پس آینده ی کشور ، شهر و سازمان خود را به با سوادها ( درجه یک ها ) بسپاریم ، آنهایی که مهارت ها و آموخته های شان باعث تغییر ، تحول و رشد در زندگی خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند ، شده است ، زیرا با سوادها ( خوب ها و درجه یک ها ) ، عالی ها را به کار می گیرند .
پر واضح است که افراد درجه 2، درجه 3 ها را به کار می گیرند تا بتوانند نسبت به آنها احساس برتری کنند و درجه 4 ها هم با تکثیر همین الگو از پی آنها می آیند.
بنابراین اگر درجه 2 ها را انتخاب کنیم دچار ” انفجار نالایق ها ” می شویم و فراری از آن نیست.
فراموش نکنیم که آثار مخرب ایجاد تکنولوژی ایده های بد توسط بی سوادها و نالایق ها ، تا سال های متمادی ما را گرفتار خود خواهد کرد .

محمد عموزاده آرانی مدیریت کشور
کارشناس فناوری اطلاعات و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و کسب و کار