اندیشکده طنین انتظار

منتظران مصلح خود باید صالح باشند

مهدی گمرکی

کارشناس ارشد و مشاور تجارت الکترونیک