اندیشکده طنین انتظار

منتظران مصلح خود باید صالح باشند

محمد عموزاده آرانی

کارشناس فناوری اطلاعات و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و کسب و کار - حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و گردشگری .