اندیشکده طنین انتظار

منتظران مصلح خود باید صالح باشند

نقش محوری رسانه در توسعه پایدار

نقش محوری رسانه در توسعه پایدار

نقش محوری رسانه در توسعه پایدار

طنین انتظار : نقش محوری رسانه در توسعه پایدار – مهمترین کارکرد رسانه  به عنوان رکن چهارم مردم سالاری رشد ، آگاهی بخشی ، شفافیت و تعالی جامعه است.

در این بین نقش رسانه ملی به عنوان یک رسانه فراگیر با کارکرد دانشگاه عمومی از اهمیت والایی برخوردار است.

رسانه ملی نقش مهمی در هدف دهی به جامعه ، مبازره جدی و بی امان با فساد و احیای عدالت خواهی ، همان شعار انقلابی ملت ایران دارد.

آنچه امروز کشور را دچار مشکلات فراوان کرده است احساس عمومی مردم به رسانه ملی به دلیل جهت گیری های سال هال اخیر آن بوده است. رسانه ای که در این سال ها نتوانسته است صدای مردم ایران باشد و بیشتر از همیشه سخنگوی دولت های مستقر بوده است. تا آنجا که مرجعیت خبر از رسانه ملی رخت بربست و به اتاق های فکر شبکه های متخاصم در لندن نقل مکان کرد.

و اما در چند هفته گذشته و با تغییرات مدیریتی در رسانه ملی به نوعی شاهد خبررسانی بهتر و شفاف تر از رسانه ملی بودیم. نوعی جدید از خبر رسانی که می تواند امید به اصلاح رسانه ملی را زنده تر نماید و نمایشی از نقش محوری رسانه در جامعه باشد.

اوج این تغییرات را در روز گذشته با بخش خبر 20:30 در خصوص انتصاب زاکانی شهردار تهران و همچنان خبر رسانی سریع رسانه ملی در اولین بخش های خبری در مورد مشکلات پمپ های بنزین سراسر کشور بودیم. خبررسانی سریع بدون لکنت و بر محور عدالت خواهی .

یادمان باشد عملکرد صحصیح رسانه در حوزه خبر رسانی شفاف و سریع راه را بر ویژه خواران و رانت بازان و مفسدان سیاسی و اقتصادی ببندد و جامعه را به احیای عدالت امیدوار نماید.

تغییرات جدید در رسانه ملی را به فال نیک می گیریم و برای مدیریت جدید این سازمان آروزی موفقیت می کنیم.

نویسنده : مهدی گمرکی